Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Humenčanka Zuzana Fabianová získala titul TOP manažér kvality roka 2015

top manazer

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky vyhlásil 10. novembra 2015 na slávnostnom večeri v Historickej budove Národnej rady SR výsledky Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu 2015.
Slávnostný večer sa uskutočnil pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku.
Súťaž TOP manažéri kvality je reprezentáciou moderných metód manažérstva, ich vývoja, trendov a oceňuje manažérov kvality za osobný podiel v oblasti budovania a rozvoja systémov manažérstva kvality vo svojich organizáciách, čím prispievajú k rozvoju nielen vlastnej organizácie. V sektore verejnej správy si prestížne ocenenie TOP manažér kvality roka 2015 z rúk predsedu ÚNMS SR Jozefa Mihoka,  prevzala Humenčanka Zuzana Fabianová.
Napriek tomu, že v oblasti sociálnych služieb legislatíva nevyžaduje zavedenie certifikovaného systému manažérstva kvality, pre Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. je kvalita poskytovaných služieb tou najvyššou prioritou.
TOP manažérka  kvality za rok 2015 , Zuzana Fabianová tvorivým a dôsledným prístupom usiluje o neustály rozvoj a inovácie v organizácii ošetrovateľskej starostlivosti, tak, aby bola poskytovaná  na maximálne profesionálnej úrovni. Doktorku Fabianovu motivovala snaha vytvoriť centrá  aj pre najťažšie stavy odkázanosti a zraniteľnosti a svojím akčným  prístupom sa zaslúžila o ich dynamický rozvoj smerom k vysokej úrovni kvality služieb  . Uplatňovaním princípov  modelu výnimočnosti EFQM tieto  centrá fungujú ako výskumná základňa, kde sa roky neustále navrhujú, uplatňujú a skúmajú nové prístupy v starostlivosti.
 Kľúčovými sú vzácne skúsenosti zo zavedenia novej formy zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Humenský Dom ošetrovateľskej starostlivosti bol v roku 2005 pilotným zariadením vedeným sestrami a Z. Fabianová stála pri jeho zrode a úspešnej certifikácii podľa STN EN ISO 9001. Medzi silné stránky, ktoré rozvíjala v rámci cieľavedomej tvorby systému manažérstva kvality a implementácie modelu výnimočnosti EFQM, patrí realizácia koncepcie prepojenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti, vytvorenie a naplnenie modelu organizovanej nepretržitej sesterskej starostlivosti ako nástroja kvality, ktorý v  Slnečnom dome  funguje nad rámec legislatívnych požiadaviek pre zariadenia sociálnych služieb v SR, a to aj na základe dlhodobého porovnávania sa a prenášania dobrej zahraničnej praxe.
Ambícia porovnať sa s najlepšími a byť úspešní v najprestížnejšej súťaži v oblasti kvality pramenila z vízie, dosiahnuť pozíciu pokrokového poskytovateľa ošetrovateľských a sociálnych služieb, na úrovni TOP zariadení v rámci EÚ. Prácu a prístupy v kontexte komplexného manažérstva kvality objektívne posúdila  vrcholová rešpektovaná inštitúcia na národnej úrovni. Výsledkom bolo získanie Národnej  ceny kvality v kategórii C 3, ktorú Z. Fabianova minulom roku preberala  ako spoluzakladateľka a  manažérka kvality . Pričinením Z. Fabianovej sa v Slnečnom dome systém manažérstva kvality nielen vybudoval, ale predovšetkým je neustále zlepšovaný. Stojí za desiatkami inovácií, zmien a projektov, ktorými sa rozvíja nielen kvalita, ale aj celková stratégia a ktoré pramenia z vnútorného poznania i presvedčenia, že v našej krajine každý rok pribúdajú bezvládni, dlhodobo chorí ľudia, ktorí potrebujú nielen sociálnu starostlivosť, ale vzhľadom na neustále ohrozenie zdravia aj zručnosti a um sestier. Okrem zodpovedností a aktivít v Slnečnom dome v Humennom sa Z. Fabianová aktívne angažuje v šírení myšlienky potreby zavádzania systému manažérstva kvality. Z mnohých aktivít  je možné spomenúť napríklad funkčný program auditov vrátane krížových auditov v sesterskom zariadení, zavedenie individuálnych motivačných rozhovorov so zamestnancami, či pátravých rozhovorov s blízkymi klientov, manažérstvo prevencie rizika zhoršenia zdravotného stavu , či tréning sestier na základe riešenia modelových situácií .
 O skúsenostiach a možnostiach dobrej praxe o vážne a dlhodobo chorých a umierajúcich seniorov  aktívne prednáša , publikuje, konzultuje .  Pre blízkych , ktorí sa ocitli vo vážnej životnej  situácii  , zostavila  na základe praktických skúseností ošetrujúceho personálu  publikáciu Ako sa postarať o blízkeho. Táto iniciatíva nadväzuje na ďalší výnimočný projekt, ktorý iniciovala a spolu s ďalším partnermi dotiahla do úspešného konca -  publikácia je súčasťou 2 000 edukačných Senior boxov pre  blízkych  vážne a dlhodobo chorých   distribuovaných bezplatne na geriatrické oddelenia v rámci celého Slovenska.

Všetky aktivity pramenia z hlbokého vnútorného presvedčenia, že bezvládni seniori, potrebujú nielen sociálnu pomoc, ale aj zručnosti a um sestier, a je to práve pokrokový prístup v kontexte totálneho manažérstva kvality, ktorý vnáša do jednej z najzložitejších životných situácií pečať profesionality a ľudskosti . Prestížna cena TOP manažér kvality roka 2015 sa ocitla v tých najlepších rukách a môžeme byť hrdí , že Zuzana Fabianova šíri dobré meno nie len Zariadenia sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. ale aj nášho mesta a okresu.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.