Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Postup pri prijatí

Ako sa rozhodnúť, či sú naše centrá to, čo Váš rodinný prílušník potrebuje

Nie je pre čo váhať -  pobytom v našich zariadeniach nepríde klient ani jeho blízki o možnosť spoločne stráviť chvíle v neobmedzenej miere. Zároveň však získate  pocit, že o Vášho milovaného blízkeho je naozaj  dobre postarané. Nielen odborne, ale aj ľudsky, pretože tento typ zariadenia je zariadením rodinného charakteru. Prívetivý ošetrovateľský tím je pripravený výjsť Vám v ústrety.

V prípade záujmu o prijatie klienta do:

 

OC Lipová:

 • Je vhodné najprv zariadenie osobne navštíviť  - flexibilne sa prispôsobíme Vašim časovým možnostiam
 • V prípade časovej núdze Vám radi poradime aj telefonicky – PhDr. Anna Kušnírová Vám poskytne všetky informácie na telefónnom čisle 057/ 788 0566,67 alebo  0907/132 906

 Slnečného domu:

 • Navštívte nás - flexibilne sa prispôsobíme Vašim časovým možnostiam
 • Radi Vám poradíme aj telefonicky na čísle 057/321 440 4 alebo 0911/604 205


Postup pri uzatváraní zmluvy do zariadenia sociálnych služieb 
(nevzťahuje sa na Dom ošetrovateľskej starostlivosti Lipová)

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Pri príprave príjmu klienta Vám ponúka naša vedúca sestra, príp. sociálny pracovník odborné poradenstvo, pomoc a spoluprácu pri splnení podmienok týkajúcich sa prijatia do nášho zariadenia. Podmienkou samotného príjmu klienta do ZSS je právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na konkrétny druh sociálnej služby / objednávka VÚC (platí len pre Špecializované zariadenie) o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.                                       .                
O posúdenie odkázanosti žiadate VÚC alebo Mestský / obecný úrad a dokladáte: 

- vyplnený formulár žiadosti o posúdenie odkázanosti (do kolonky druh soc. služby vyznačte konkrétny druh sociálnej služby : „Špecializované zariadenie“ v prípade žiadosti podávanej na VÚC alebo „Zariadenie pre seniorov“ v prípade žiadosti podávanej na Mestský úrad). Do tlačiva je potrebné uviesť názov nášho zariadenia
- tlačivo „Lekársky nález“ vyplnené všeobecným lekárom klienta, u klientov s demenciou je k tomu potrebný aktuálny lekársky nález od psychiatra, u klientov s Parkinsonovou chorobou je potrebný aktuálny lekársky nález od neurológa, príp. môžu byť aj ďalšie nepovinné doplňujúce lekárske nálezy. V prípade klientov z Košického kraja je alternatívou vyplneného lekárskeho nálezu od všeobecného lekára prepúšťacia správa nie staršia ako 6 mesiacov, v ktorej figuruje diagnóza demencia / Parkinsonova choroba. Ak prepúšťacia správa tieto diagnózy nezahrňuje, je potrebný lekársky nález špecialistu
- tlačivo „Potvrdenie o výške príjmu žiadateľa“
- rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony v prípade osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony a uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka).  
 

Následne (do 30 dní) Vám VÚC alebo Mestský / obecný úrad vydá Rozhodnutie o odkázanosti (obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, druh sociálnej služby a určenie opätovného posúdenia zdr. stavu). Tento doklad nadobúda právoplatnosť plynutím 30-dňovej lehoty, pre urýchlenie nadobudnutia právoplatnosti v prípade súhlasu s obsahom rozhodnutia sa môžete vzdať možnosti odvolania vypísaním a odovzdaním príslušného tlačiva „Vzdanie sa práva odvolania“ na danom úrade. Právoplatnosť musí byť na rozhodnutí riadne vyznačená.                 

Po obdržaní právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v spolupráci s blízkymi, príp. vedúcou sestrou vyplníte a zdokladujete:

 • žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (v kolónke názov a sídlo uveďte údaje nášho zariadenia)
 • prílohu k žiadosti - právoplatné rozhodnutie      o odkázanosti na sociálnu službu
 • prílohu k žiadosti - potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny   rok a aktuálny príjem zo Soc. poisťovne
 • prílohu k žiadosti - doklady      o majetkových pomeroch      (Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby)
 • rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne  úkony v prípade osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony a      uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka

a odošlete túto dokumentáciu na príslušný VÚC (Úrad PSK, Odbor sociálnych vecí, Námestie mieru 2,  080 01 Prešov alebo Úrad Košického samosprávneho kraja , Kancelária prvého kontaktu, Odbor sociálnych vecí, Nám. Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice) , Dokumentáciu je možné doručiť aj osobne , na podateľňu jednotlivých úradov.

„Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ nám môžete doručiť poštou alebo osobne. V prípade, že nie je voľné vhodné miesto na umiestnenie do zariadenia, je žiadosť zaevidovaná do poradovníka čakateľov podľa poradia, v akom bola doručená.

Uzavretie zmluvy s prijímateteľom sociálnej služby nie je podmienené odovzdaním žiadneho finančného alebo vecného daru poskytovateľovi sociálnej služby.

Prijatie do zariadenia sociálnych služieb je možné na základe:

 • schválnej žiadosti / objednávky zo strany VÚC (platí pre druh sociálnej služby „Špecializované zariadenie“, pre druh sociálnej služby „Zariadenie pre seniorov“ nie je prijatie do zariadenia podmienené schválením príslušného Mestského alebo Obecného úradu.). V prípade uvoľnenia miesta sa uzatvorí Zmluva o poskytovaní sociálnej služby medzi Vami a zariadením
 • v odôvodnených prípadoch (v prípade voľného miesta) je možné realizovať príjem do zariadenia ešte pred splnením uvedených podmienok, bezodkladne z dôvodu vážneho ohrozenia Vášho života alebo zdravia, ajmimo poradovníka čakateľov o umiestnenie , v Špecializovanom zariadení po dohode s VÚC (VÚC zabezpečuje sociálnu službu bezodkladne na žiadosť občana, s tým, že prehodnocuje či občan spĺňa podmienky bezodkladnosti v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Pre príjem samoplatcu do zariadenia sociálnych služieb nie je posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a vydanie rozhodnutia nutné.

Potrebné tlačivá a formuláre nájdete na našej web stránke v sekcii formuláre: http://www.osetrovatelskecentrumhe.sk/formulare .

 

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.