Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Cesty efektívnej a ohľaduplnej spolupráce s lekárom

Zuzana Fabianová
Generálna manažérka komplexu organizácií a služieb
TOP manažér kvality 2015
Ošetrovateľské centrum / Ošetrovateľské centrum, s.r.o.
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.

 V dlhodobej starostlivosti je stabilizácia zdravotného stavu bezvládneho seniora jednou z kľúčových úloh ošetrujúceho personálu. Pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie pritom zohráva veľký význam organizácia zabezpečenia lekárskej starostlivosti. Lekára potrebujeme ... veľmi, no fyzicky nemôže byť k dispozícii nepretržite. Preto jeho služby využívame najčastejšie v tej najefektívnejšej podobe - lekárskej konzultácii. 

   Dlhodobá starostlivosť sa od akútnej starostlivosti výrazne líši . Spolupráca lekára a sestry nadobúda úplne inú podobu . Fyzická  neprítomnosť lekára prináša nové výzvy v oblasti efektívnej komunikácie a organizácie starostlivosti s cieľom udržať kondíciu , zdravie a život pacienta v súlade s maximom jeho skutočného potenciálu. Ošetrovateľský výskum a vývoj sa zákonite dotýka aj takých inovácií v organizácií zdravotnej starostlivosti, ktoré prinášajú želateľný efekt  vo vzťahu k efektívnej kontrole a liečbe pacienta so zainteresovaním lekára . 

Službukonajúca sestra nesmie dopustiť ... 

V prvom rade je tu požiadavka na sestry. Niet sa čo diviť, že mnohé z nich majú z nižšie definovaných zodpovedností rešpekt i obavy.

Službukonajúca sestra nesmie dopustiť 

 • zanedbanie zdravotnej starostlivosti,
 • neskoré/nedostatočné  intervencie pri zhoršovaní zdravotného stavu
 • nesprávne alebo nedostatočné podanie liečby
 • nedostatočný monitoring klienta
 • nedodržanie predpisov
 • neriešenú nespokojnosť klienta alebo jeho blízkych
 • ohrozenie klienta alebo prostredia z akýchkoľvek príčin . 

 
Typickým príkladom , ktorý vhodne ilustruje požadovaný prístup sú príznaky infekcie. 

Sestra ich musí včas rozpoznať, na našom pracovisku vyšetriť vitálne funkcie a zaviesť ich monitoring, bezodkladne vyšetriť CRP z krvi pri lôžku klienta, čím sa potvrdí alebo vylúči prítomnosť bakteriálnej infekcie a nasleduje telefonická konzultácia s lekárom podľa jasne stanovenej štruktúry/mimanuálu.


Medzi naše prakticky využívané a overené nástroje efektívneho zabezpečenia lekárskej starostlivosti ako konzultácie pri použití manuálov pri zhoršení zdravotného stavu, vizity praktickou sestrou, či efektívne telefonické konzultácie. K efektivite a bezpečnosti týchto prístupov prispeli pravidlá, ktoré zabezpečujú nielen udržateľnosť  ale tiež odborný a etický kontext inovácií. 

LEKÁR KÁŽE VYČKAŤ S LIEČBOU ...  – DILEMA

Skúsená sestra môže mať pocit, že vie, čo je pre klienta najlepšie a môže mať aj schopnosť veľmi dobre predvídať následky oneskorenej pomoci. Navyše, existuje riziko „nakazenia sa“ fenoménom odďaľovania riešenia, častým v zdravotníckych zariadeniach SR. 

V prípade, že sestra je presvedčená o postupe, ktorý je v kompetencii lekára, no lekár nesúhlasí, je správne postupovať nasledovne:

1. Opýta sa lekára, prečo .. spolu hľadajú prijateľné riešenie.
2. Ak sú pre ňu príčiny nepochopiteľné, a je naďalej presvedčená , že napr. odkladanie liečby či hospitalizácia sú rizikové, pokúsi sa slušne vyjednať, poprosiť, vysvetlí pri tom vlastné obavy.
3. Ak sa nepodarí dohodnúť, poprosí aspoň o kompromisné riešenie (antibiotiká nasadiť ak horúčka neklesne ...)


 BUDOVANIE PARTNERSTVA, DÔVERY,
 VZÁJOMNÉ UČENIE SA 1. Lekárovi vždy hovoríme pravdu, slušne, vysvetlíme dôvody postupu, musí vedieť, že ho akceptujeme, rešpektujeme a jeho názor je pre nás kľúčový !

2. Vedúca sestra, asistentka manažmentu si nájde čas na poskytnutie spätnej väzby (ako sa stav pacienta ďalej vyvíjal), lekár má byť podľa možností vždy informovaný, aby mal možnosť prijímať skúsenosti v oblasti efektu terapie.


                                             Pacient alebo jeho blízki liečbu odmietajú

Isteže, pacient má právo rozhodovania o vlastnom osude, živote, zdraví. Citlivý zdravotnícky profesionál však iste rozpozná situácie, keď je toto rozhodnutie spôsobené nedostatočnou , a často i necitlivou komunikáciou. Pre tieto situácie v našich centrách prijali špecifickú politiku, ktorý vychádza z nasledovných aspektov : 


                                                                                                                 K

„Politika“, princípy pre etické rozhodovanie


 • ochrana personálu pred stresujúcim ošetrovaním
 • boj proti beznádeji, neriešeniu zdravotných problémov seniorov, akoby na starostlivosť/nádej na živor kvôli veku nemali nárok
 • vylúčenie faktu, že pacient sa jednoducho bojí zmeny, prekladu, operácie a tento strach ochromuje jeho úsudok.
  v prípade amputácií, napr. vieme, že skoro žiaden pacient nechce amputáciu vo fáze „pred“ ale „po“ sa už na zákrok díva inak, hlavne, keď prestanú bolesti , funguje protéza, cíti sa lepšie ...
 • Politika „ menšieho zla“ , benefitov, priorita života samotného
 • neuškodiť (určiť v spolupráci „skóre“ nádeje na zlepšenie kvality života, ak je pravdepobné, že stav zlepší, treba byť akčný)
 • nepresúvať zodpovednosť na nekompetentných
 • najprv poctivo odkomunikovať - pacientovi, blízkym trpezlivo vysvetliť prístupy vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu 


Efektívne konzultácie s lekárom
(nielen) pri zhoršení stavu


Minimanuály máme pripravené pre všetky typické zhoršenia zdravotného stavu seniorov a obsahujú návod na to, čo sa pýtať, o čom lekára informovať, aby sa na nič nezabudlo , nepodcenilo.


Treba si priznať, že sa môžeme pomýliť , zabudnúť, no s minimanuálom sme primerane vyzbrojení. 
Minimanuály
- charakteristika, význam :

 • poradca pre sestry, súbor návodov a odporúčaní, ktoré boli vytvorené pre rýchle použitie pri vzniknutých zdravotných komplikáciách u klienta,
 • znamenajú možnosť čo najlepšie komplexne pristúpiť k riešeniu zhoršenia zdravotného stavu klienta s cieľom redukovať možné komplikácie na minimum,
 • sestra ich má kedykoľvek „po ruke“ sú umiestnené na pracovisku sestier v obale s Hlásením služieb
 • slúžia ako prevencia situácií, keď sa pri komunikácii s lekárom v dôsledku napr. opomenutia niektorého vyšetrenia, prehodnotenia doterajšej liečby, neurobí maximum pre záchranu alebo stabilizáciu zdravotného stavu klienta !!!
 • nástroj na elimináciu dôsledkov komunikačných šumov, zlyhania ľudského faktora apod. !!!
 • sú otvoreným dokumentom, ktorý je možné kedykoľvek doplniť, rozšíriť, či upraviť na základe nových skúseností , poznatkov.


Použitie
minimanuálov


G Vhodné používať pred alebo v rámci konzultácie s lekárom  alebo priamo pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

1. Nalistovať minimanuál, ktorého téma korešponduje s aktuálnym stavom klienta..
2. Počas telefonického/osobného rozhovoru s lekárom zároveň prechádzať jednotlivé kroky definované v minimanuáli. 

 
Príklad minimanuálu, používaného pri novovzniknutej infekcii: 


Regulácia telefonátov z dôvodu konzultácií – zásady pre volajúcu tímovú sestru


 • Verím svojmu úsudku, volám iba vtedy, ak nemám kompetenciu riešiť problém alebo ak nemám vedomosť (osoba na telefóne nevidí pacienta, nepozná situáciu tak dobre, môže byť nesústredená , práve prebudená, ruší ju to a vážne ohrozí potrebu oddychu mimo oddelenie/ohrozenie syndrómom vyhorenia),
 • Niekedy je vhodnejšie volať sestre, ktorá mala službu predomnou (pozná klienta, vývoj stavu, okolnosti) !
 • Lekárovi volám po pol piatej a v dni pracovného pokoja len, ak je to nevyhnutné (viď bod č. 1). Využívam možnosti konzultácie s LsPP alebo posledný ošetrujúci lekár v nemocnici (tesne po prepustení). Počet minút konzultácií s lekárom je sledovaný a individuálne sa vyhodnocuje každý mesiac – vzostupný trend je nežiaduci.
 • Počas dňa okrem kontaktovania lekára využívam možnosť konzultácie so špecialistami
 • Telefonujem efektívne, k veci, s pripravenými kľúčovými podkladmi / minimanuálom .


Výpadok lekárskej vizity - prolongácia vyšetrenia lekárom

 
Vizita realizovaná   praktickou sestrou  je chápaná ako akceptovateľná alternatíva lekárskej vizity. 


Pozíciu praktickej sestry zastáva skúsená  sestra .

 • Aj keď lekár na vizite nebude fyzicky prítomný, je potrebné s ním dohodnúť čas vizity pre prípad potreby telefonickej konzultácie .   Praktická sestra ho poprosí   , aby bol k dispozícii na telefóne.
 • Pacientov , ktorí sú indikovaní na vyšetrenie praktickou sestrou vyberá praktická sestra po dohode s vedúcou sestrou (východiská z lekárskych vizít, komplexnejšie posúdenie indikovaných klientov).
 • Vizitu praktická sestra primerane dokumentuje pri použití pečiatky „Vizita praktickou sestrou“ v dekurze ošetrovateľskej starostlivosti (A) a v určenom formulári


Úlohy praktickej sestry pri vizite – zhrnutie krokov :

 • Krok 1 = Anamnéza k ťažkostiam – rozhovor (s orientovaným klientom) , prípadne personálom, oboznámenie sa s informácia v dokumentácii
 • Krok 2 = Fyzikálne vyšetrenie vo vzťahu k ťažkostiam (aspekcia, auskultácia, perkusia, palpácia), ev. ak je klient nekomunikuje, nejaví známky ťažkostí rámcové vyšetrenie pre vylúčenie rizík
 • Krok 3 =Kontrola/posúdenie doterajšej liečby pri zohľadnení
 • Krok 4 = Realizácia potrebných doplnkových vyšetrení v kompetencii sestier (CRP, glykémia, TK, O2, EKG …)
 • Krok 5 = Vo vzťahu k zisteniam posúdenie potreby laboratórnych vyšetrení , zmeny liečby, režimu, hospitalizácie - príprava poznámok k telefonickej konzultácii s lekárom
 • Krok 6   = Bezprostredná konzultácia s lekárom u indikovaných klientov, so súborom vyplnených formulárov a v nich zvýraznených bodov ku konzultácii (eliminácia rizika informačného chaosu) , komunikácia je vecná !
 • Krok 7 = Zabezpečiť vyšetrenia, liečbu, opakované prehodnotenie v súlade s platnými postupmi realizácie a dokumentovania V dlhodobej starostlivosti je teda
včasný, operatívny , proaktívny prístup sestry prioritou. Je to službukonajúca sestra,  ktorá musí prevziať zodpovednosť za včasné rozpoznanie i zvládnutie prípadného rizika. Zvlášť v tejto dobe, pociťujeme obdobie všeobecnej skepsy , no pasivita je pre pacienta, ktorý sa nevie dožadovať pomoci, zvlášť nebezpečná. Prolongovaný zásah býva synonymom zanedbania zdravotnej starostlivosti.  


Informačné zdroje , inšpirácia pre praktickú sestru: 


  „Balíček otázok při každodennom vyšetrení ťažko a kriticky chorého pacienta    
(MUDr. Matějovič, FN Plzeň) a externý formulár Fyzikálne vyšetrenie používať ako inšpiráciu, my sme si vypracovali na základe týchto dokumentov vlastnú efektívnu pomôcku pre efektívne štrukturované vyšetrenie – pečiatku


Chorobné znaky a príznaky – diferenciální diagnostika , Lukáš, Žák akol. , Grada (odborná knižnica Slnečného domu a Ošetrovateľského centra) Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.