Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Vybavenie papierov nemusí byť strašiakom ...

Michaela Bochinová
Sociálny pracovník
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
Keďže sa v každodennej praxi  stretávame s rovnakým problémom na tému „vybavenie písomností k umiestneniu blízkeho do zariadenia", ktorý je umocnený vystrašeným pohľadom príbuzných, ktorých „papierovačky“ neminú.  Nerezignujte, ak máte pocit, že vás papiere „zavalia“...

 Rozhodli sme sa ponúknuť vám jednoducho a laicky napísanú pomôcku - kde začať a ako úspešne dôjsť do cieľa  bez ujmy na zdraví J 
                                      
                                     Najprv dobre vyberte


Prvým, a bez pochýb najdôležitejším, krokom je vybrať to najvhodnejšie zariadenie pre vášho blízkeho. Návod, ako urobiť to najlepšie rozhodnutie, si môžete prečítať v našom predchádzajúcom blogu od autorky Zuzany Fabianovej, ktorý nájdete tu
http://www.osetrovatelskecentrumhe.sk/blog/62-vyber-pobytoveho-zariadenia-pre-bezvladneho-seniora

Ak máte úspešne prvý krok za sebou, je dôležité zistiť si podrobnosti o danom zariadení a informáciu, aký druh sociálnej služby vybrané zariadenie poskytuje (môže ísť o službu Zariadenie pre seniorov, Špecializované zariadenie, Zariadenie podporovaného bývania, Rehabilitačné stredisko, a pod.)

Ponúkame vám návod ako postupovať pri vybavení náležitostí potrebných na umiestnenie blízkeho do:

1.
Zariadenia pre seniorov

2. Špecializovaného zariadenia  

 Zariadenie pre seniorov

Podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, jeho § 35, v zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 tohto zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa:

a)poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmová činnosť. 

V prípade, že ste si vybrali zariadenie, ktoré poskytuje druh sociálnej služby „zariadenie pre seniorov“, je dôležité mať na zreteli, že váš príbuzný, ktorého chcete umiestniť do takéhoto typu zariadenia, musí spĺňať základnú podmienku, a to dovŕšenie dôchodkového veku (62 rokov). Ak je táto elementárna podmienka splnená, ďalším krokom je na príslušnom mestskom úrade (odbor sociálny), resp. obecnom úrade, kde má príbuzný trvalý pobyt, vyžiadať formulár „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Riadne vyplnenú žiadosť spolu s lekárskym nálezom (vypísaný a opatrený pečiatkou všeobecného lekára vášho blízkeho) je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť na uvedený mestský úrad, resp. obecný úrad, ktorý je povinný do 30 dní od prevzatia žiadosti vydať rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po vydaní a prevzatí rozhodnutia je potrebné požiadať úrad o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia (opatriť pečiatkou, na ktorej je uvedené, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť). Na ďalších krokoch (zaradenie do poradovníka, príp. okamžité umiestnenie do zariadenia) je potrené sa dohodnúť s už konkrétnym poskytovateľom sociálnej služby, pre ktorého ste sa rozhodli. 

G V praxi sa často stretávame s problémom, ak má klient trvalé bydlisko v malej obci, ktorá ešte neriešila, resp. zriedka rieši, vydávanie rozhodnutí o odkázaností na sociálnu službu. V tomto prípade je vhodné nenechať sa „odbiť“, ale naopak, apelovať na starostu, tej ktorej obce, aby sa obrátil na príslušný mestský úrad (odbor sociálny), pod ktorý obec spadá.

       
Špecializované zariadenie


Podľa Zákona č. 448/2008 Z.z., jeho § 39, v špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 tohto zákona a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa
 
a)poskytuje
 
1.pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 
2.sociálne poradenstvo,
 
3.sociálna rehabilitácia,
 
4.ubytovanie,
 
5.stravovanie,
 
6.upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 
7.osobné vybavenie,


b)zabezpečuje
 
1.rozvoj pracovných zručností,
 
2.záujmová činnosť,
 

c)utvárajú podmienky na
 
1.vzdelávanie,
 
2.úschovu cenných vecí.

Ak ste sa rozhodli, že vášho blízkeho umiestnite v zariadení, ktoré poskytuje druh sociálnej služby „špecializované zariadenie“, je dôležité, aby bola splnená podmienka - zdravotné postihnutie, ktorým je najmä, ako už bolo vyššie uvedené, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. U vybraného poskytovateľa sociálnej služby je nutné zistiť, na ktoré konkrétne zdravotné postihnutie sa špecializuje, a či je váš blízky vhodným kandidátom na umiestnenie, s tým ktorým zdravotným postihnutím, pre dané zariadenie. V prípade, že áno, je potrebné, aby ste na úrad toho samosprávneho kraja, pod ktorý spadá mesto/obec, v ktorom má váš blízky trvalý pobyt (napr. ak má trvalý pobyt v Humennom, písomností je potrebné zaslať na Úrad Prešovského samosprávneho kraja, pod ktorý mesto Humenné spadá), zaslali:
 

  • riadne vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

  • lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (vypísaný a opatrený pečiatkou všeobecného lekára vášho blízkeho)

  • lekársky nález od psychiatra, resp. prepúšťaciu správu z nemocnice (nie staršiu ako 6 mesiacov), v ktorom/ej je jednoznačne uvedená už spomínaná diagnóza (napr. Parkinsonova choroba, demencia, a pod.)

Daný úrad samosprávneho kraja, na ktorý ste uvedené písomností zaslali, je povinný do 30 dní od doručenia žiadosti vydať rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Aj v tomto prípade je potrebné po doručení rozhodnutia toto rozhodnutie opätovne zaslať na úrad samosprávneho kraja a požiadať o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia (opatriť ho pečiatkou právoplatnosti).

G Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť ihneď v prípade, že ste sa vzdali práva na podanie opravného prostriedku (odvolania) proti tomuto rozhodnutiu, alebo po uplynutí 30 dní od prevzatia rozhodnutia. V prípade, že proti vydanému rozhodnutiu chcete podať opravný prostriedok, môžete tak urobiť v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia.

Na rozdiel od zariadenia pre seniorov, v tomto prípade je potrebné, aby ste spolu s rozhodnutím, ktoré zašlete na vyznačenie právoplatnosti, zaslali aj žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, v ktorej je potrebné uviesť už konkrétne zariadenie, pre ktoré ste sa rozhodli a daný úrad vášho blízkeho zaradí do poradovníka vami vybraného zariadenia. Samozrejme o tejto skutočnosti je vhodné oboznámiť aj poskytovateľa sociálnej služby, ktorého ste uviedli v spomínanej žiadosti, ktorý túto informáciu spracuje podľa ním zaužívaného postupu (zväčša si poskytovatelia taktiež vedú svoj interný poradovník, v ktorom si evidujú čakateľov na daný druh sociálnej služby).

Možno sa vám uvedené postupy zdajú byť komplikované, avšak krok po kroku sú zvládnuteľné. 
 

G A naša rada na záver, ak je vám niečo nejasné, vždy si otázky vopred nechajte zodpovedať odborníkmi, a to buď priamo na príslušnom úrade, alebo u vybraného poskytovateľa sociálnej služby. Predídete tak chybám, ktoré môžu konanie na istý čas, až do odstránenie nedostatkov, pozastaviť a v neposlednom rade celý proces predĺžiť. 

Tab. Prehľad potrebnej administratívy podľa typu zariadenia

1.                  fáza

2.                 fáza

Typ zariadenia

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu

(originál)

Lekársky nález od všeobecného lekára (originál)

Lekársky nález od psychiatra,

nie starší ako 6 mesiacov

(originál)

Prepúšťacia správa z nemocnice, nie staršia ako 6 mesiacov (kópia)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Kde vybaviť

Špecializované zariadenie (PSK)

ü

ü

ü

Môže nahradiť lekársky nález od psychiatra, ak je v nej uvedená požadovaná  psych. diagnóza

ü

Úrad PSK

Odbor sociálny

Nám. Mieru č. 2

080 01 Prešov

Špecializované zariadenie (KSK)

ü

ü

ü

Môže nahradiť lekársky nález od psychiatra, ak je v nej uvedená požadovaná  psych. diagnóza

ü

Úrad KSK

Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva

Nám. Maratónu mieru č. 1
042 66 Košice

Zariadenie pre seniorov

ü

ü

x

x

x

Príslušný mestský úrad, resp. obecný úrad, v ktorom má občan trvalé bydlisko

 

Ďalšie články od blogera:
Michaela Bochinová

Michaela Bochinová
Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.