Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


L NQRM - a krehkí seniori budú žiť ...

Zuzana Fabianová
Generálna manažérka komplexu organizácií a služieb
TOP manažér kvality 2015
Ošetrovateľské centrum / Ošetrovateľské centrum, s.r.o.
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
 Naša populácia starne. Problém narastajúceho počtu starých a bezvládnych osôb patrí medzi najvýznamnejšie hrozby blízkej budúcnosti. Primeraná starostlivosť o bezvládnych, starých ľudí vyžaduje odborný a etický prístup zároveň. Problematika ochorení, problémov súvisiacich s vysokým vekom je zložitá a vyžaduje si odborné kompetencie i osobné predpoklady. Úroveň kvality služieb v oblasti starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých seniorov determinuje celá škála faktorov. Ktorýkoľvek zlyhávajúci faktor ovplyvňuje povestné ohnivko reťaze, ktoré môže vážne ohroziť celý výstup starostlivosti.

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť tvorí významnú súčasť profesionálnej starostlivosti o zdravie bezvládnych seniorov. Primeraným uspokojovaním potrieb, včasným, aktívnym, komplexným prístupom je možné výrazne podporiť úspešnosť ozdravného procesu, no predovšetkým predchádzať zbytočným a vážnym komplikáciám. Naopak, nedostatok kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti, slabý manažment zdravia pacienta, jeho podcenenie v praxi spôsobuje destabilizáciu a dokonca aj predčasnú smrť pacienta.

Vážne a dlhodobo chorí seniori sú jednou z najbezbrannejších skupín pacientov - nedokážu sa dožadovať pomoci, či starostlivosti, často nedokážu ani poskytnúť spätnú väzbu a tak požiadavka na etický prístup profesionálov sa javí byť zvlášť významnou. Je tu enormné riziko, že ak táto téma nebude dostatočne otváraná, na bezbranných pacientov sa môže v politikách zabudnúť alebo sa môže stať okrajovou témou, napriek tomu, že spoločenské vedomie jasne inklinuje k pomoci bezvládnym.

Nie je jednoduché nájsť účinný nástroj na celonárodné, efektívne a úspešné zvyšovanie kvality . Prijať zodpovednosť za túto úlohu je našou morálnou povinnosťou, pretože poznáme, máme v praxi odskúšané prístupy k vážne a dlhodobo chorým a každý deň sa konfrontujeme s ich bezbrannosťou. Táto skupina obyvateľstva dopláca na nedostatky systému, často sa ocitá bez pomoci, v akomsi vzduchoprázdne, v priestore ohrozenia zdravia a života, za ktoré pri doterajšom nastavení nik nenesie zodpovednosť a ľahko sa môže stať tolerovaným javom. Z nášho pohľadu, v prípade, keď spoločnosť (a my sme jej súčasťou) pripúšťa výpadky procesov na ochranu života a zdravia ohrozených seniorov, zároveň pripúšťa a toleruje aj pasívnu eutanáziu. „Nepomôcť“ – je v absolútnom rozpore s poslaním povolania sestry. Princípy našej profesie sú totiž postavené na ochrane a prinavracaní zdravia a pomoci umierajúcim, nie na pomoci k rýchlejšiemu umieraniu.

Otázky pre manažéra: „Ako oddialiť predčasnú smrť ? Ako podchytiť stovky súvisiacich procesov, ktoré podmieňujú úspešnú ochranu zdravia , keď každé pochybenie ktoréhokoľvek z aktérov starostlivosti môže ohroziť ušľachtilý cieľ?“
Ako prioritu v súčasnosti vnímam potrebu určiť metodiku pre podporu výsledkovo orientovanej starostlivostidefinovanie spektra efektívnych nástrojov zvyšovania kvality starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých. Vypracované štandardné ošetrovateľské postupy môžu v tomto procese pozitívnej premeny zohrať kľúčovú úlohu a je skvelé, že neopomínajú ani etické aspekty starostlivosti.   Ich napĺňanie je dôležitým indikátorom kvality , poďme si však definovať ďalšie indikátory , alebo ešte lepšie jeden, jediný, a predsa komplexný, kľúčový, a pritom jednoduchý – čo tak: POKRAČUJÚCI ŽIVOT PACIENTA? S týmto inovatívnym indikátorom v našich centrách už pracujeme de facto 2 roky, už ho meriame a od včera má aj svoje nové meno - L NQRM (L ako Living, N ako Nursing, Q ako Quality, R ako risk, M ako management).
  
Excelentný, no nie vždy dosiahnuteľný výsledok je 100 % , viac ako 90 % - tná úspešnosť u krehkých seniorov s vysokým rizikom destabilizácie je však obrovský úspech. Verím, že vďaka dobre nastavenému (aj motivačno-platobnému) mechanizmu budú profesionáli orientovať svoj odborný a ľudský potenciál pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov starostlivosti v správne „výsledkovo“ formovaných procesoch , pod vedením svojich manažérov - v kontexte celonárodného systému riadenia kvality.
  
Verím, že kreovaniu a implementáciii  tejto koncepcie riadenia kvality môžeme aktívnym prístupom trocha napomôcť aj my – sestry... v duchu našej profesie, poslania.
Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.