Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Ako funguje opatrovateľská služba ...

Katarína Sabová
Odborný zástupca pre poskytovanie sociálnej služby
Ošetrovateľské centrum / Ošetrovateľské centrum, s.r.o.
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II,

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. 

Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony, ktorých rozsah na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, ak zákon neustanovuje inak,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu, 
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Čo sa posudzuje?

V rámci posudzovania odkázanosti sa zisťuje, okrem iného, či osoba:
 • je schopná samostatne sa stravovať a dodržiavať pitný režim,
 • potrebuje pomoc pri vyprázdňovaní a osobnej hygiene (pri kúpeli),
 • potrebuje pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, sedení alebo státí, či pri iných zmenách polohy,
 • samostatne zvláda pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientuje sa v prostredí,
 • dodržiava liečebný režim, alebo je potrebný dohľad.

Pre viac informácii pozri Prílohu č. 3 k Zákonu č. 448/2008 Z. z. 

Tieto činnosti sú bodované. Podľa dosiahnutých bodov sa určuje rozsah odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Senior je tak zaradený do niektorého zo šiestich stupňov odkázanosti. Tento proces trvá približne 30 – 60 dní.

ZARADENIE DO STUPŇA ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY NA ZÁKLADE DOSIAHNUTÝCH BODOV A URČENIE ROZSAHU ODKÁZANOSTI:

Opatrovateľské služby poskytujú tzv. verejní a neverejní poskytovatelia

Verejný poskytovateľ je samosprávaobec a právnická osoba zriadená alebo založená obcou.

Neverejní poskytovatelia sú organizácie zriadené:
 • súkromnými osobami,
 • Slovenským Červeným krížom,
 • Katolíckou charitou alebo Evanjelickou diakoniou,
 • ďalšími zriaďovateľmi.

Obec alebo mestská časť (alebo nimi zriadený poskytovateľ) poskytuje seniorovi opatrovateľskú službu za cenu, ktorá sa určuje všeobecným záväzným nariadením. Prevažná časť nákladov na túto službu sa u verejných poskytovateľov hradí z rozpočtu obce, či mestskej časti. V dôsledku toho sú ceny za služby u verejného poskytovateľa – v porovnaní s neverejným – podstatne nižšie. Problém nastáva, ak obec alebo mestská časť nie je schopná zabezpečiť opatrovateľskú službu pre všetkých svojich občanov, ktorí ju potrebujú. Vtedy môže obec alebo mestská časť uzatvoriť zmluvu s neverejným poskytovateľom, a dávať mu finančné príspevky na opatrovateľskú službu, aby ju aj on mohol poskytovať. Väčšina neverejných poskytovateľov však takýto príspevok nedostáva, a tak musí do svojich cien premietnuť všetky náklady spojené s opatrovateľskou službou. Preto sú ceny u neverejných poskytovateľov podstatne vyššie, ako u verejných.

V rámci opatrovateľskej služby sa poskytuje dohľad alebo pomoc pri:
 • sebaobslužných výkonoch (hygien. starostlivosť o jednotlivé časti tela, o celé telo,  stravovanie ....)
 • starostlivosti o svoju domácnosť,
 • sociálnych aktivitách (napr. sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí a pod. )

Opatrovateľská služba zabezpečuje dohľad v určenom čase.


Ak seniori, ktorí sú odkázaní na opatrovateľskú službu, potrebujú aj odborné ošetrovanie, či rehabilitáciu doma, obracajú sa na Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). V takom prípade bude (okrem opatrovateľky) k seniorovi chodiť aj sestra, alebo fyzioterapeut.


                              V prípade potreby ADOS, neváhajte nás kontaktovať

                                         na t. č. 0948 640 646 alebo na 0918 571 880

Zdroj:

Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.


Ďalšie články od blogera:
Katarína Sabová

Bloger nemá žiadne ďalšie články.
Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.