Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: ÁNO
Karanténa: NIE

Kvalita

Sme presvedčení, že budovanie a zavedenie systému manažérstva kvality je jeden z dôležitých krokov preukázania garancie stabilnej a vysokej kvality poskytovaných služieb.

Pravidelnými auditmi všetkých úsekov/prevádzok dlhodobo obhajujeme Certifikát podľa STN EN ISO 9001:2009. 

Certifikát udelil Certifikačný orgán systémov v manažérstva PQM, s.r.o., Banská Bystrica.

image 13

Certifikát o zavedení manažérstva podľa
STN EN ISO 9001:2016
/EN ISO 9001:2015
politika kvality
Politika kvality
Výsledky externých auditov v roku 2016 :

audit2016 1audit2016 2Dozorný audit v OC, s.r.o. 03.06.2016 – bez nezhody   
Záver/veľmi pozitívne hodnotenie: pozitívny a aktívny prístup vedenia organizácie a zamestnancov, aktualizácia procesov a ich výstupov,  vypracovaná metodika k rizikám MR 08 zameraná na výpadok dodávateľa,  vyhodnocovanie dotazníkov ,, Aký  je Váš osobný názor na prácu manažérov", vypracovanie zjednodušeného univerzálneho dotazníka,, MINI", zlepšenie spoločných priestorov pre klientov a návštevy, vybudovanie dvoch nových
dvojposteľových izieb pre klientov, vybudovanie sociálneho zariadenia pre návštevy.

audit2016 3Dozorný audit v ZSS SD 14.10.2016 – bez nezhody
Záver/veľmi pozitívne hodnotenie: pozitívny a aktívny prístup vedenia organizácie a zamestnancov, vypracovanie metodiky rizika MR 12 zameranej na úspešné budovanie profesionálne a ľudsky kvalitného a stabilného tímu v nadväznosti na jeden z cieľov organizácie pre rok 2016, vypracovanie Stratégie k trvalej spokojnosti zamestnancov, súčasťou ktorej je príloha – Katalóg 100 výnimočných benefitov zamestnancov, príprava a rozpracovanie internej dokumentácie na ISO 9001:2015.Výsledky externých auditov v roku 2015 :

Recertifikačný audit v OC, s.r.o. 5.06.2015 – bez nezhody
Záver/veľmi pozitívne hodnotenie: aktívna spolupráca s vedením organizácie a PQM, výkonnosť celého SMK, monitorovanie a meranie procesov, vypracovanie komplexnej správy Preskúmanie manažmentom za rok 2014, starostlivosť o zákazníka a o zamestnancov, nákup prístrojov a ponuka nadštandardných služieb, vyhodnocovanie dodávateľov, interné audity kvality, identifikácia rizík a vypracovaná Metodika rizika pre najčastejšie oblasti zvýš. citlivosti, zlepšovanie prostredia pre zákazníkov (napr. umývateľné tapety v izbách klientov, zriadenie tkz. „hniezda“ pre ležiacich klientov.)  

Recertifikačný audit v ZSS SD
16.10.2015 – bez nezhody
Záver/veľmi pozitívne hodnotenie:  aktívna spolupráca s vedením organizácie a PQM, výkonnosť a zlepšovanie celého SMK, monitorovanie a meranie procesov, vypracovanie komplexnej správy Preskúmanie manažmentom za rok 2014, starostlivosť o zákazníka a o zamestnancov, nákup prístrojov a ponuka nadštandardných služieb, interné audity kvality, identifikácia rizík a vypracovaná MR 05   

 auditori    Preškolenie interných audítorov OC a SD dňa 16.10.2015


cert fotoDňa 11.10.2013 absolvoval Slnečný dom externý dozorový audit, ktorý realizoval Certifikačný orgán systémov manažérstva PQM, s.r.o.. Externá audítorka Doc. Ing. Helena Čierna, PhD. konštatovala, že uplatňovanie SMK je na vysokej odbornej a etickej úrovni a je v súlade s plnením požiadaviek ISO 9001:2008. Zároveň prehlásila, že uplatňovaný SMK v Slnečnom dome je efektívny a dlhodobo zlepšovaný. Dozorový audit ukončila vyjadrením, že neboli zistené žiadne nezhody.

Pre úspešné pokračovanie uplatňovania SMK bolo firmou PQM, s.r.o. dňa 09.-.10.10.2013 realizované preškolenie interných audítorov z OC a zaškolenie nových interných audítorov kvality SD s orientáciou na audítovanie SMK podľa STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 19011:2012, čím došlo k navýšeniu počtu interných audítorov zo štyroch na sedem.cert1   cert1  06 system auditov kvality
 

Kto sú naši TOP dodávatelia za rok 2016?
top dodavatelia


 Ročná schéma kontrol, auditov a supervízií
schema kontrol smallPrehľad supervízorov dokumentov/procesov manažérstva kvality
Supervizia dokumentov SMK


Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.